Geschiedenis

1882

1882

Het kasteel “Chateau de la Tourelle”  werd gebouwd.

1912

Het kasteel werd door de familie Kervyn de Volkaersbeke aan de Cisterciënzerzusters van Gent geschonken. Het kasteel werd benut voor de zusters die rust nodig hadden. Al gauw vonden de zusters dat ze zich ook in Nazareth ten dienste konden stellen van mensen in nood. Zij besloten om in te staan voor de opvang van kinderen van moeders die tijdelijk niet in staat waren om voor hun kinderen te zorgen. In Nazareth kregen de zusters de naam van : “De Zusters van  het Kasteeltje”.

1918

Na de eerste Wereldoorlog waren er zeer veel alleenstaande moeders en zwakke kinderen die vooral uit Gent kwamen. Men kreeg te kampen met twee moeilijkheden: een tekort aan helpende handen en plaatsgebrek. Het eerste probleem werd opgelost omdat er in die tijd zich meerdere jonge mensen aansloten in het klooster.

1922

1922

Het gebrek aan ruimte werd aangepakt. Er werd bijgebouwd aan het  kasteel. De gedenksteen bevindt zich vooraan het gebouw. De bouwwerken duurden anderhalf jaar.

1924

1924

Men kon van start gaan in de nieuwe gebouwen. De zorg voor een 70- tal kinderen, allen onder de twee jaar, werd toevertrouwd aan 10 zusters en 8 lekenhulpen. Het medisch toezicht werd waargenomen door Dr. Stubbe.

1947

Erkenning door het NwK van het vroegere dag- en nachtverblijf. Tot de jaren ’70 waren er constant een 90-tal kinderen, van 0 tot 3 jaar, dag- en nacht aanwezig.

1951

Oprichting school voor kinderverzorgsters op hetzelfde domein.

1963

Zr. Van Laere wordt aangesteld als directie van het dag- en nachtverblijf. Voorheen werd deze taak opgenomen door de kloosteroverste die 3-jaarlijks wisselde.

1975

In Nazareth kwamen heel wat jongere gezinnen zich vestigen, waarvan vaak beide ouders buitenshuis werkten. Van hen kwam dan ook de vraag naar kinderdagopvang. Op eigen initiatief van de zusters werd een kinderdagverblijf gestart met 3 kinderen.

1979

1979

De toeloop was zo groot dat een volledig verdiep van het kasteeltje diende vrij gemaakt te worden voor de dagopvang van 30 kinderen.

1980

Erkenning van het kinderdagverblijf door Kind & Gezin. In de periode van ’80 tot ’90 was de bezetting voor het dag- en nachtverblijf naar 48 gekomen en het kinderdagverblijf naar 50. In het Kinderkasteeltje waren er dus bijna een 100-tal kinderen aanwezig.

1991

Directiefunctie wordt waargenomen door Zr. Hoornaert voor zowel het kinderdagverblijf als voor het dag- en nachtverblijf.

1995

Omschakeling van het dag- en nachtverblijf naar een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Het centrum stond nu in voor een intensieve begeleiding van het kind en zijn gezin. De leeftijdsgrens werd opgetrokken tot 6 jaar. Dit bracht heel wat veranderingen mee in de personeel omkadering : kinderverzorgsters werden begeleidsters, sterke uitbouw van de sociale en pedagogische dienst. Een gedeelte van de residentiële opnames werden afgebouwd in het voordeel van semi-residentiële en ambulante begeleidingen.

1997

De school voor kinderverzorgsters werd overgebracht naar de campus van het Maria Middelares ziekenhuis. De capaciteitsuitbreiding voor het CKG werd goedgekeurd, van 48 plaatsen naar 50. Grote verbouwingswerken werden verricht om de pedagogische kwaliteit van het CKG en het kinderdagverblijf te verbeteren. Het gebouw van de vroegere school voor kinderverzorgsters werd omgebouwd tot een nieuw kinderdagverblijf. Hierdoor konden de ruimte van het kasteel volledig gebruikt worden door het CKG.

1998

Lancering van een nieuwe naam voor CKG en kinderdagdagverblijf : ’t Kinderkasteeltje. Er komt voor het eerst een lekendirecteur in het CKG.

1999

Inplanting van een afdeling in Ledeberg met een ambulant en semi-residentieel aanbod voor 10 kinderen.

2000

Erkenning door K&G van de afdeling in Ledeberg voor 20 plaatsen. Hiermee is het CKG ’t Kinderkasteeltje erkend voor 60 kinderen.

2005

2005

Afdeling verandert van locatie van Ledeberg naar Gentbrugge. Opstart van de Amber-module : Preventieve ambulante begeleiding aan jonge gezinnen van in de zwangerschap en na de geboorte.

2007

2007

De afdeling Gentbrugge start met het Buidelproject waarbij ouders en kinderen samen werken aan hun hechtingsverhaal als basis voor een kwalitatieve opvoeding.

2009

Afbouw 4 residentiële plaatsen ten voordele van de mobiele begeleiding. Er wordt overgestapt van 4 naar 3 leefgroepen.

2011

Een aantal van de medewerkers volgde met succes de Triple P opleiding. De eerste oudertraining gaat door en ambulante trainingen maken vanaf dan deel uit van het begeleidingsaanbod.

2012

2012

Het CKG bereidt zich voor op  een nieuwe regelgeving. Mobiele en ambulante begeleiding worden de kernopdracht voor de CKG’s. ’t Kinderkasteeltje bouwt de residentiële werking af van 24 naar 18 residentiële plaatsen, 3 leefgroepen van 6 kinderen, hiermee worden de korte residentiële opnames met inbegrip van de crisisopnames geschrapt. Op 20 september 2012 viert het Kinderkasteeltje zijn 100-jarige schenking. Er vindt een academische zitting met gastsprekers plaats gevolgd door een receptie. De ouders en de kinderen krijgen een ludieke namiddag aangeboden ter gelegenheid van deze viering op 22 september 2012.

2014

2014

Er komt een herstructurering van de organisatie en er wordt een algemeen directeur aangesteld,  overkoepelend over het CKG en het Kinderdagverblijf.

2015

2015

Het Huis van het Kind Nazareth wordt geopend in de gebouwen van ’t Kinderkasteeltje. Er ontstaat een samenwerkingsverband met verschillende partners: Kind en Gezin die het consultatiebureau uitbaat, Reddy Teddy die de vrijwilligers uit het consultatiebureau aanstuurt en de praktische organisatie op zich neemt, de gemeente Nazareth die met het opvoedingspunt actief meewerkt in het Huis van het Kind. Er worden activiteiten georganiseerd, aangestuurd en gebundeld door en met de verschillende partners.

2017

Alle medewerkers van het CKG worden gevormd in de methodiek van “Gezin Centraal”. Hierbij gaan we samen met het gezin aan de slag om eerst met hen de doelen van de hulpverlening te bepalen en op basis daarvan een zorgarrangement op te stellen.

2019

2019

Vanaf 1 januari 2019 maken Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning ’t Kinderkasteeltje samen met Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje deel uit van vzw ‘Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.